PROJEKT WIE W ZSG 2018

HISTORYCZNO-LITERACKI WEHIKUŁ CZASU

W naszej szkole od 2011 roku są realizowane projekty kulturowe Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, których autorem jest pani Ewa Bielak. Dzięki zaangażowaniu młodzieży w przedsięwzięcia miejskie, wszystkie z badanych aspektów użyteczności wszystkich edycji projektu zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników i osoby współpracujące.

Tegoroczny projekt nosił tytuł "Historyczno-literacki wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018). Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego" i był zgodny z Programem Rozwoju Kultury dla Warszawy do 2020 - „Miasto kultury i obywateli”, projektem „Warszawa-stolica wolności”, z kalendarzem roku szkolnego,  programem czytelniczym biblioteki szkolnej ZSG, podstawą programową języka polskiego, wiedzy o kulturze  i historii , uroczystościami państwowymi i kulturowymi m.st. Warszawy.

Dzięki prowadzonym projektom WIE zostają wzmocnione edukacyjno-wychowawcze cele kształcenia w szkole zawodowej: podczas wszystkich edycji nastąpiło zwiększenie zainteresowania kulturą literacką za pomocą zastosowania metod dramowych (nauka-doświadczanie), rozwinięto postawy kreatywności i twórczego samorozwoju w kontekście wspierania uczniów uzdolnionych oraz motywowanie do działań uczniów słabszych.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w happeningach tematycznych, wycieczkach, warsztatach kulturowo-kulinarnych, literackich, konferencjach i jednocześnie realizowali program edukacji kulturowej ZSG, tematem którego stały się realia rekreacyjnej kultury miejskiej - poznawanie przez młodzież dziedzictwa kulturowego Warszawy - najbliższego środowiska i regionu, domu rodzinnego, wpisanych w tradycje ludyczne i  towarzyskie. Uczniowie odbywali wycieczki ,tematem których stały się realia historyczno-społeczne  epoki literackiej oraz problemy ukazane w utworze . Przewodnikami wycieczek po miejscach akcji stały się wykreowane postacie historyczne i literackie - uczniowie wchodzący w rolę głównych bohaterów dzięki zastosowaniu metody dramy edukacyjnej.

 

Omawianie wycieczek odbywanych wirtualnym wehikułem czasu odbywało się w formie gawędy w wystylizowanych przestrzeniach szkoły - „salonach”, bibliotekach i kawiarniach dwudziestolecia międzywojennego, z uwzględnieniem savoir-vivre przedmiotowej epoki.

Dzięki projektom WIE nastąpiło zwiększenie poziomu znajomości lokalnej tradycji i kultury  oraz wzmocnienie umiejętności sprawnego zebrania określonych informacji i wyselekcjonowania przydatnych treści.

DZIAŁANIA I OSIĄGNIĘCIA PROJEKTOWE

  • POWOŁANIE CENTRUM EDUKACJI VARSAVIANISTYCZNO - ARTYSTYCZNEJ IM. MARII SZYPOWSKIEJ  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W WARSZAWIE jako kontynuacja projektu kulturowego: „W poszukiwaniu tajemnic dawnej Warszawy”, kolejnych „podróży literackich” (w tym roku wehikułem czasu), innowacji lekcyjnych związanych ze zintegrowanym nauczaniem interdyscyplinarnym oraz wykorzystywaniem portali edukacyjnych, w tym również tzw. distance learning, e-konferencje, webinaria.
  • Zdobycie tytułu (CERTYFIKAT) dla szkoły: ZSG - Lokalny Ośrodek Edukacji Varsavianistycznej
  • Zdobycie tytułu (CERTYFIKAT) dla szkoły Szkoła zawodowa najwyższej jakości
  • Współudział w przyznaniu ZSG zaszczytnego MEDALU JUBILEUSZOWEGO TPW
  • Uzyskanie dla szkoły PATRONATU W PROGRAMIE WARS I SAWA - SENS - ZACHĘTA („WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki, czyli SeNS wspierania uzdolnionych”).
  • Prowadzenie Kursów Wiedzy o Warszawie w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, Warszawskim Centrum Innowacji i Szkoleń, Uniwersytetem Warszawskim, Starą Prochownią, ZACHĘTĄ, Muzeum Narodowym, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Muzeum nad Wisłą, kinem Atlantic,  KORT, PTTK (uczestnictwo w wycieczkach i eventach pozaszkolnych).

PODSUMOWANIE

Projekt został zrealizowany poprzez ideę czynnego uczestnictwa w kulturze. Uczniowie i rodzice uważają, że zajęcia, w których brali udział, są jak najbardziej przydatne dla nich samych w kontekście ich własnego rozwoju osobistego. Na szczególną uwagę zasługuje aspekt zwiększenia  motywacji do  rozwoju  własnych umiejętności, samokształcenia i rozwijania pasji związanych z edukacją kulturową (w tym zawodową), w szczególności varsavianistyczną. Uczniowie poznali dzieła kultury globalnej, a także  lokalnej tradycji i w ten sposób utrwalili swoją wiedzę oraz pogłębili umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Wynika to z faktu bardzo dużego zainteresowania udziałem w projekcie uczniów i nauczycieli, którzy prawdopodobnie nie mieliby takich  możliwości bez wsparcia Biura Edukacji M.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście, za co serdecznie dziękujemy.

Materiały projektowe i filmy

 

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły