Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole to kwestie priorytetowe w budowaniu każdej społeczności. Umiejętność poprawnego komunikowania się, zgodność tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy – to elementy, nad którymi warto pracować. Niezakłócona komunikacja sprzyja nie tylko integracji w grupie i budowaniu prawidłowych relacji, ale także realizacji wspólnych celów. Dlatego też w dniu 26.10.2022 r. odbyła się w Internacie Koedukacyjnym ZSG druga edycja warsztatów wzmacniających kompetencje społeczne, prowadzonych przez przedstawicielkę stowarzyszenia „KARAN”, p. Annę Tabor. Tym razem uwaga uczestników spotkania skupiona była wokół zasad budowania wzajemnego zaufania, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz współdziałania w grupie. Rozwiązywane zagadki logiczne, zadania sprawnościowe i wspólne podsumowania ćwiczeń niewątpliwie  uświadomiły wychowankom korzyści płynące z pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji. Zwiększyły także ich  samoświadomość w zakresie własnego stylu komunikacyjnego i pokazały możliwości modyfikacji własnych zachowań. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań uświadomiły i wzbudziły w młodzieży poczucie wspólnoty a jednocześnie pokazały jak radzić sobie  z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej. A wszystko po to aby widzieć więcej, rozumieć się lepiej i być uważnym na siebie oraz wzajemne potrzeby. Jak zwykle spotkaniu towarzyszyły ciekawość, dobra zabawa oraz radość z faktu bycia razem.