projekt biura edukacji

Projekt „Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki - Projekt nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od kwietnia 2019 roku  do sierpnia 2021 roku we współpracy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji jako Lider projektu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jako Partner. Komisja rekrutacyjna dokonała analizy zgłoszeń i wytypowała Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Poznańska 6/8 w Warszawie, które będzie uczestnikiem projektu.

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych i szkół wyższych dla branży hotelarsko-gastronomicznej, w szczególności dla zawodu technik hotelarstwa dzięki realizacji następujących działań:

  • opracowanie i wdrożenie przykładowego programu nauczania dla zawodu technik hotelarstwa, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi,
  • opracowanie i wdrożenie przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, 
  • opracowanie i wdrożenie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, 
  • opracowanie i wdrożenie przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego. 

projekt biura edukaCJI