Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego stał się beneficjentem programu finansowanego ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+ w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” i przystępuje do realizacji projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724. Kwota dofinansowania wynosi 55 973,00 euro.

Projekt będzie realizowany od 06.06. 2022 do 31.08.2023 i zakłada uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych grupy uczniów, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Partnerem zagranicznym projektu jest Futuro e progresso Associazione di promozione sociale, Via Savelli 23, 35129 Padwa we Włoszech.

Głównymi celami projektu są rozwój umiejętności zawodowych młodzieży poprzez udział w praktykach zagranicznych, zwiększenie mobilności młodzieży na europejskim rynku pracy, rozwijanie kompetencji językowych i społecznych. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji organizacyjnych i społecznych praktykantów oraz wzrost ich umiejętności adaptacyjnych, poznanie specyfiki włoskiego rynku pracy, przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym również na innych europejskich rynkach. Kwalifikacje nabyte podczas praktyki we Włoszech zwiększą konkurencyjność stażystów jako przyszłych absolwentów na lokalnym, krajowym rynku pracy i ułatwią im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności.

Koordynatorem projektu jest p. Agnieszka Kopij. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas czwartych o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, po szkole podstawowej, którzy spełnią wymogi rekrutacyjne, dopełnią wszelkich formalności zgłoszeniowych do projektu oraz pozytywnie przejdą proces rekrutacji.

W przypadku uczniów niepełnoletnich wszystkie dokumenty podpisują uczestnicy, jak również ich opiekunowie prawni.

 

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ ZASADY REKRUTACJI

Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską, nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724.

Celem projektu jest umożliwienie uczniom szkół ponadpodstawowych zdobycia nowej wiedzy i umiejętności podczas stażu zagranicznego, który pozwoli na ich rozwój osobisty, podniesie kompetencje zawodowe i językowe, zwiększy szansę na zdobycie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 • 1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską, nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724.

1.2 Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej.

1.3 Projekt, o którym mowa, ma na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych – szczególnie w kwestii możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy. Dedykowany jest dla 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa po szkole podstawowej.

1.4 Projekt realizowany jest przez Zespól Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego, ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa, Polska, zwany dalej Organizacją wysyłającą.

1.5 Organizacją przyjmującą jest Futuro e progresso Associazione di promozione sociale, Via Savelli 23, 35129 Padwa, Włochy, zwany dalej Instytucją partnerską.

1.6 W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (18 osób) oraz technik hotelarstwa (2 osoby) zwanych dalej Uczestnikami Projektu. Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych, w skład której wejdą przedstawiciele Organizacji wysyłającej: Agnieszka Kopij, Anita Jadczak oraz Elżbieta Zarębska. Dokładne zasady rekrutacji określono w §3 niniejszego regulaminu.

1.7 Adresatami projektu są uczniowie Organizacji wysyłającej.

1.8 Z tytułu uczestnictwa w projekcie nie są naliczane żadne opłaty.

 • 2. Zakres wsparcia

2.1 Projekt przewiduje mobilność zagraniczną z uwzględnieniem stażu zawodowego, trwającego łącznie 28 dni. Zakłada się:

 • Przepracowanie w ramach stażu 80 godzin w sposób ciągły, przez cztery kolejne, następujące po sobie, tygodnie;
 • Realizację stażu tylko w dni w robocze, w maksymalnym wymiarze 8 godzin dziennie, przy wykluczeniu możliwości pracy w wymiarze nadgodzinowym;
 • Organizację przerwy w trakcie dnia pracy, która będzie warunkowana zasadami panującymi w danym zakładzie pracy;
 • Projekt przewiduje również realizację programu kulturowego, który ma ułatwić aklimatyzację w nowym otoczeniu. Na jego realizację jest przeznaczonych 6 dni (weekendy).

2.2 W celu zapewnienia prawidłowej realizacji stażu przez uczestników będzie on monitorowany przez opiekunów z ramienia Organizacji wysyłającej, wyznaczonych przez Dyrektora szkoły oraz Instytucji partnerskiej, jak i firm, w których odbywać będą się staże. W ich gestii będzie leżała kontrola zgodności stażu z wcześniej utworzonym programem.

2.3 W razie choroby lub innych zdarzeń losowych, uniemożliwiających stawienie się w zakładzie pracy, uczestnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie, w tym samym dniu, koordynatora projektu oraz opiekuna praktyk w zakładzie pracy, wskazując jednocześnie dzień powrotu do zakładu pracy.

2.4 Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie zostaną zawarte w Umowie pomiędzy Uczestnikami stażu a Organizacją wysyłającą oraz w trójstronnych dokumentach zawieranych między zainteresowanymi stronami.

 • 3. Zasady rekrutacji uczestników

3.1 Proces rekrutacji do projektu poprzedzi akcja informacyjna. Uwzględni ona kanały internetowe i tradycyjne. W jej trakcie zostaną również podane zasady uczestnictwa w projekcie oraz płynące z niego korzyści.

3.2 Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans.

3.3 Rekrutacja należy do obowiązków Organizacji wysyłającej.

3.4 Możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od spełnienia poniższych kryteriów:

 • Przynależność do określonej grupy docelowej, opisanej w 1;
 • Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

3.5 Utworzona zostanie Komisja Rekrutacyjna składająca się z koordynatora projektu będącego jednocześnie przewodniczącym komisji oraz dwóch członków. W sumie w Komisji zasiadać będą 3 osoby.

3.6 Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością zwykłą.

3.7 Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego – 411 (p. Anita Jadczak), w salach 225a (p. Agnieszka Kopij) oraz na stronie internetowej Organizacji.

3.8 Zamiar wzięcia udziału w projekcie musi być notyfikowany poprzez złożenie w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego – 411 (p. Anita Jadczak), lub salach 225a (p. Agnieszka Kopij), formularza zgłoszeniowego, w terminie od 21.XI.2022 do 5.XII.2022 r.

3.9 Uczniowie zobowiązują się do podania prawdziwych danych w formularzach rekrutacyjnych.

3.10 Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:

 • Ocena z języka angielskiego lub włoskiego z poprzedniego roku– 5 punktów

- 2 = 1 pkt;

- 3 = 2 pkt;

- 4 = 3 pkt;

- 5 = 4 pkt;

- 6 = 5 pkt

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z roku poprzedniego (technik żywienia i usług gastronomicznych - organizacja produkcji gastronomicznej, procesy technologiczne w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, zasady żywienia, praktyka zawodowa; technik hotelarstwa – marketing usług hotelarskich, obsługa informatyczna w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa,  pracownia obsługi konsumenta, pracownia usług dodatkowych, obsługa gości w recepcji, pracownia obsługi gościa w recepcji ) –  10 punktów

- < 3,0 = 2 pkt;

- 3,0-3,5 = 4 pkt;

- 3,51-4,0 = 6 pkt;

- 4,01-4,5 = 7 pkt;

- 4,51-5,0 = 8 pkt;

- 5,01-5,5 = 9 pkt;

- 5,51-6,0 = 10 pkt

 • Ocena zachowania – 10 punktów

- poprawne = 2 pkt;

- dobre = 6 pkt;

- bardzo dobre = 8 pkt;

- wzorowe = 10 pkt.

 • Frekwencja na zajęciach szkolnych – 10 punktów

- 75 - 80 = 2 pkt,

- 80 - 85 = 4 pkt,

- 85 - 90 = 6 pkt,

- 90 - 95 = 8 pkt,

- 95 - 100 =10 pkt

 • Udział w konkursach i warsztatach zawodowych – 5 punktów

- udział w konkursie zawodowym szkolnym lub pozaszkolnym bez uzyskania tytułu lub udział w szkoleniu lub warsztacie zawodowym = 1pkt;

- udział w konkursie zawodowym szkolnym lub międzyszkolnym i uzyskanie tytułu laureata (zajęcie 1, 2, 3 miejsca) = 2 pkt;

- osiągnięcie w konkursie zawodowym lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu powiatowym tytułu finalisty lub laureata = 3 pkt;

- osiągnięcie w konkursie zawodowym lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim tytułu finalisty lub laureata = 4 pkt;

- osiągnięcie w konkursie zawodowym lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim tytułu finalisty lub laureata = 5 pkt

 • Ocena sytuacji życiowej – 5 punktów

– uwzględnione zostaną mniejsze szanse wynikające z miejsca zamieszkania, sytuacji rodzinnej, problemów z nauką – należy załączyć opis sytuacji życiowej.

 • Wolontariat – Szkolny Klub Wolontariatu działający przy ZSG - 5 punktów

Łączna suma punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania to 50 pkt.

3.11 W przypadku uzyskania przez kandydatów identycznej liczby punktów decydować będzie wyższa ocena z przedmiotów zawodowych.

3.12 Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie weryfikacji formularzy rekrutacyjnych oraz wyników w nauce.

3.13 Wyniki zostaną opublikowane przez Organizację wysyłającą przy wykorzystaniu kanałów tradycyjnych i internetowych.

3.14 20 osób trafi na listę główną, natomiast lista rezerwowa będzie się składać się z pozostałych osób, które zgłoszą się do udziału w projekcie.

3.15 W razie nadzwyczajnej potrzeby, przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w trybie pilnym. Odbędzie się ona na tych samych warunkach, na których odbył się pierwszy etap rekrutacji.

3.16 Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu powinno zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku i przekazanie informacji do oceny Dyrektora szkoły.

3.17 Każdy uczestnik, bez podania przyczyny, może zrezygnować z udziału w projekcie w ciągu 7 dni, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia na ręce Dyrektora Organizacji wysyłającej.

3.18 Bieg terminu, określonego w punkcie 3.16, rozpoczyna się wraz z datą ogłoszenia wyników rekrutacji. W przypadku odwołania, termin zaczyna biec od daty ogłoszenia decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

3.19 W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowanie, na ich miejsce zostaną wprowadzone osoby z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów.

3.20 Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację regulaminu uczestnictwa w projekcie.

 • 4. Postanowienia końcowe

4.1 Wszelkie uwagi i opinie, dotyczące przeprowadzonych działań oraz opinie

 na temat pracy opiekunów, uczestnik ma prawo zgłaszać do Koordynatora projektu.

4.2 Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

4.3 Koordynator z ramienia Organizacji wysyłającej sprawuje nadzór

nad kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi projektu.

4.4 W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem projektu z ramienia Organizacji wysyłającej.

4.5 W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.6 Regulamin obowiązuje od 06 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Za moment przystąpienia uczestnika do Projektu przyjmuje się chwilę ogłoszenia wyników rekrutacji.

 • Uczestnik projektu zobowiązany/na jest do:

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

b) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień,

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w każdym etapie projektu, do którego zostanie zakwalifikowany, w terminach i miejscach wyznaczonych przez realizatora projektu,

d) rzetelnego przygotowywania się do szkoleń, zajęć i spotkań,

e) szanowania i przestrzegania regulaminów i zasad określonych przez partnera zagranicznego obowiązujących w miejscu odbywania praktyk oraz zakwaterowania,

f) każdorazowego potwierdzania poprzez złożenie podpisu na stosownej liście swojej obecności, odbioru materiałów/certyfikatów,

g) rzetelnego przygotowywania się oraz przystępowania do przewidzianych testów/ egzaminów weryfikujących postępy w nauce,

h) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, monitoringiem, ewaluacją oraz upowszechnianiem rezultatów projektu w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu,

i) bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie,

j) bieżącego informowania Realizatora projektu o zmianie swojego statusu lub danych wskazanych na etapie podpisania deklaracji uczestnictwa,

k) posiadania w trakcie wyjazdu wszystkich wymaganych dokumentów, w tym Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

 • Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:

a) udziału w programie przygotowawczym,

b) udziału w 4 tygodniowych praktykach we Włoszech,

c) zakwaterowania we Włoszech

d) pełnego wyżywienia podczas pobytu we Włoszech,

e) nieodpłatnego transportu z Polski do miejsca odbywania staży i z powrotem. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednego przejazdu tam i z powrotem.

f) pakietu ubezpieczeń (OC, AC, NNW),

g) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

h) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w danej formie wsparcia w ramach Projektu,

i) otrzymania wszystkich niezbędnych informacji o Programie, Projekcie, Beneficjencie, Partnerze (opiekunach, osobach odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań projektowych, w tym ich numerów telefonów i adresów e-mailowych) warunkach uczestnictwa w projekcie, wymaganych dokumentach, przydatnych danych teleadresowych,

j) otrzymania dokumentu potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych