Do Komisji Rekrutacyjnej wpłynęło 42 zgłoszenia złożone przez uczniów klas czwartych po szkole podstawowej, w tym:

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych - 37 osób
  • Technik hotelarstwa – 5 osób

Komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń zakwalifikowała 20 osób do udziału w Programie Erasmus+ w roku szkolnym 2022/2023. 

Spośród 20 kandydatów i kandydatek, wszystkie osoby spełniły kryteria formalne oraz pozytywnie przeszły proces oceny merytorycznej. Pozostałe osoby zakwalifikowane w ramach listy rezerwowej mają szansę otrzymania dofinansowania w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 50.

Szczegółowe wyniki rekrutacji znajdują się w gablocie na 2 piętrze w budynku szkoły.