plakat erasmusa

Nasza szkoła otrzymała akredytację w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, na lata 2021-2027 w ramach, których planuje wysyłać uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Włoch oraz Grecji. 

Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000045265

Zajęcia z dietetyki

W ramach projektu „Postaw na rozwój” uczniowie uczestniczyli w zajęciach z dietetyki.

Zapoznali się z zasadami dietetyki, metodyką pomiarów antropometrycznych, specyfiką żywienia dietetycznego i alternatywnego oraz warsztatem pracy dietetyka z pacjentem.

Każdy uczestnik projektu przeprowadzał wywiad żywieniowy, badania biometryczne pacjenta oraz dobierał mu odpowiedni rodzaj diety.

Wszyscy ugruntowali swoje przekonania dotyczące konieczności przestrzegania zasad racjonalnego żywienia. Oprócz zajęć warsztatowych, uczniowie poznali komputerowy program dla dietetyków Kalmar. Układali jadłospisy dla siebie i „swoich pacjentów” na bazie poznanych wcześniej zasad.

Po zajęciach wszyscy potrafią ocenić źródła pokarmowe wybranych składników odżywczych oraz scharakteryzować zalecenia żywieniowe w wybranych stanach zdrowia.

logo projektu

logo projektu

Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.08.2021

Wartość projektu: 455.446,25 zł

Kwota dofinansowania: 409.476,25 zł

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkoły w projekcie: 46.647,00 zł

Cel główny projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego w Warszawie (ZSG), odpowiadającego za aktualne potrzeby rynku pracy w zakresie gastronomii, dietetyki i usług trenerów personalnych poprzez realizację zajęć, praktyk i staży dla 80 uczniów, podnoszenie kompetencji 2 nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych do 31.08.2021 r.

W ramach projektu, do dotychczasowej oferty zajęć ZSG, wprowadzone zostaną nowe elementy wiedzy dotyczącej spersonalizowanej dietetyki oraz stylu życia tzw. ”fit” i umiejętności praktycznych, związanych z zawodem Trenera Personalnego. 

LOGO Unii Europejskiej  

Nazwa projektu: Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)

Link do strony projektu

LOGO Unii europejskiej  

Projekt „Cyfrowa Warszawa” realizowany w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: Uczniowie oraz Nauczyciele

Koordynacja: Biuro Edukacji

Wartość projektu: 135 705,00

Wartość dotacji: 99 600,00

Opis projektu: 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz nauczycieli, wynikające z wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wielu uczniów warszawskich placówek oświatowych jak również nauczycieli nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Dnia 24 kwietnia 2020 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę, na mocy której otrzymało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości 99 600,00 zł na zakup 83 laptopów wspierających nauczanie zdalne w trakcie pandemii.


Całkowita wartość zakupu 83 laptopów wyniosła 135 705,00 zł.


Zakupione komputery zostały przekazane do 58 warszawskich szkół i przedszkoli, a następnie rozdysponowane zostaną wśród 54 uczniów oraz 29 nauczycieli.