Edukacja kulturowa związana z realizacją projektu WIE - Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych łączy w sobie kształcenie artystyczno-kulturowe z profilem zawodowym szkoły. Ideą programu jest wyzwalanie potencjału twórczego uczniów poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania w czasie lekcji  (drama edukacyjna, projekt, panel dyskusyjny) oraz form medialno- teatralnych w trakcie zajęć pozalekcyjnych (etiudy filmowe, teatr małych form, wywiad dziennikarski, fotografia reportażowa, projekt graficzno-plastyczny, piosenka i taniec). Integralną częścią programu są  „Obiady czwartkowe” i sesje kulturowe, tworzące tradycję i ceremoniał szkoły. „Obiady czwartkowe to nie tylko coroczne sesje kulturowe lecz także lekcje języka polskiego i wiedzy o kulturze , a także dodatkowe zajęcia kulturowo-varsavianistyczne wpisane w realizację Kursów wiedzy o Warszawie oraz treści programowych projektu „Historyczno-literacki wehikuł czasu”. Wszystkie przedsięwzięcia łączy oczywiście czwartek, ustanowiony przez Króla Stanisława Augusta dniem kultury w Warszawie, obchodzonym za pomocą spotkań przedstawicieli świata sztuki.
Zajęcia kulturowe umożliwiają  zdobycie umiejętności twórczego współdziałania z rówieśnikami, wyrobienie potrzeby uczestniczenia w zajęciach twórczych, zwiększenie wiedzy o kulturze wysokiej. Umiejętności praktyczne to przede wszystkim obróbka filmów, przygotowywanie materiałów na stronę internetową, nauka kultury zawodowej, sztuka retoryki i autoprezentacji, organizacja imprez o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.
Przeprowadzono 14 spotkań o różnorodnej tematyce - od obchodów Dnia Ekologii, Dnia stołu,  Dnia warzyw i owoców, Dnia Literatury, Dnia Pisarzy, po Międzynarodowy Dzień Ciasteczka, przypadający na dzień 29 maja.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły