W naszej szkole uczymy ciekawie i innowacyjnie, każda lekcja jest związana z prowadzonym projektem edukacyjno-kulturowym i łączy się w naturalny sposób z tematyką społeczną kraju oraz bieżącymi wydarzeniami na całym świecie. Takie zintegrowane , międzyprzedmiotowe nauczanie jest najlepszym sposobem na holistyczną analizę treści przewidzianych w lekturach szkolnych. Wzbogaca wiedze ucznia oraz kształci jego predyspozycje retoryczno-autoprezentacyjne.

Wspaniałym rozwiązaniem są prowadzone w Bibliotece ZSG lekcje biblioteczne o charakterze międzyprzedmiotowego, czytelniczo-medialnego kształcenia. Jedna z takich lekcji (języka polskiego) została przeprowadzona metodą projektu, w trakcie którego uczniowie klasy II e pracowali nad tekstem lektury "Zbrodnia i kara" na zasadzie śledztwa literackiego, mając do dyspozycji bazę materiałową czytelni i biblioteki szkolnej. Nad twórczą pracą uczniów czuwali: Ewa Bielak, Beata Rogalska i Marcin Rakowicz.

Celem lekcji zintegrowanych jest przede wszystkim kształcenie umiejętności analizy, interpretacji i działania na zasadzie transferu myślowego, co powoduje rozwijanie samoświadomości współczesnego człowieka, poszerzanie horyzontów myślowych, ale także rozumienie innych ludzi, zwłaszcza we współczesnej dobie tzw. galaktyki internetu. Łączenie wiadomości językowych z umiejętnościami praktycznymi ucznia ułatwia mu zrozumienie tekstów i pism użytkowych, co jest niezbędną umiejętnością w życiu codziennym.Uczniowie muszą bowiem odczytywać nieliterackie teksty kultury, co pozwala im obcować ze sztuką i rzemiosłem oraz dostrzegać ich korespondencję. Uczniowie są bardzo podatni na sytuacje, których kontekst oddziałuje na ich wyobraźnię poprzez atmosferę i ekspresję działań lekcyjnych.

Specyfika wybranej metody ma na celu ukształtowanie wszechstronnej, rozwiniętej osobowości uczniów, którzy będą zdolni do samooceny i oceny innych. Cel ten może być osiągnięty jedynie poprzez tworzenie sytuacji, w których nauczyciel staje się animatorem kultury, patronującym własnej twórczości uczniów.

Lekcje interdyscyplinarne, w szczególności w szkolnictwie o profilu zawodowym, szybciej i pełniej wyzwolą w młodzieży umiejętność akceptacji, zrozumienia i uczestnictwa w dziedzictwie kulturowym. Aktywny udział w lekcjach tego typu to również umiejętne interpretowanie różnorodnych znaków kultury poprzez rozumne interpretowanie semiosfery.

Ewa Bielak

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły