16 i 17 maja 2017 r. uczniowie klas 1 a  i 1 b Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej w ramach podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy miedzy Szkołą a Hotelem, po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez przedstawicieli  Hotelu Hilton.

Młodzież miała możliwość poznania organizacji pracy w hotelu, zasady i metody realizacji zadań w poszczególnych działach m.in.: recepcji, gastronomii, sali restauracyjnej i części hotelowej, uczestniczyła także w pokazie kulinarnym, prowadzonym przez szefa kuchni Hotelu Hilton - Łukasza Gołębiewskiego.

Na zakończenie warsztatów uczniom wręczone zostały certyfikaty.

Odsłony: 341

Oto przykłady dotychczasowych działań wynikających ze współpracy z w/w hotelami:

W dniu 20.03.2017 r w kuchni Hotelu Marriott odbyła się lekcja praktyczna z udziałem uczniów naszej Szkoły. Uczniowie z klasy 2 d TGH pracowali po okiem szefów kuchni: z Panem Inderjit Manota – Junior Sous Chef oraz z Panem Zbigniewem Stankiewiczem – Supervisor.

Fotorelacja….

W dniu 29.03.2017 r w ZSG „Poznańska ” odbyła się kolejna lekcja z udziałem przedstawicieli Hotelu Marriottt. W lekcji uczestniczyli przedstawiciel Hotelu Pani  Carolina Collewijn – training colsuntant,  Pani Gabriela Głowacka – kierownik recepcji, Pani Aneta Kowalewska – recepcjonistka oraz Pani Olga Ziębicka – HR Administrator i Pan Piotr Kwiatkowski –bellman.  Udział w lekcji wzięli uczniowie klasy 1 g oraz 3 h TGH o specjalności technik hotelarstwa. Tematem lekcji było zameldowywanie i wymeldowywanie gości, sposoby rozwiązywania problemów pojawiających się przy obsłudze gości. Zostały też omówione predyspozycje osoby, która stara się o przyjęcie do pracy w hotelu.

Fotorelacja….

Odsłony: 454

Klub Ekologa prowadzony jest przez panią Ewę Bielak. Na terenie szkoły podejmowana są działania o charakterze promocji ekologii, których celem jest:

- Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska najbliższej okolicy;
- Dostrzeżenie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;
- Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;
- Ukazywanie możliwości współdziałania na rzecz ochrony środowiska;
- Prowadzenie obserwacji krajobrazu, jego elementów i składników, obiektów, procesów i zjawisk a także  doświadczeń mających na celu ocenę aktualnego stanu najbliższego środowiska;
- Poznanie niekorzystnych skutków  integracji człowieka w środowisko przyrodnicze;
- Nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;
- Poznanie form krajobrazu chronionego w regionie (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody);
- Uświadomienie wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia;
- Poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu;
- Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi;
- Propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów i tych skierowanych do mieszkańców oraz środowiska.

Odsłony: 222

W naszej szkole od 2002 roku działa niezmiennie aktywnie szkolne koło artystyczne- teatralno-dziennikarskie, prowadzone przez panią Ewę Bielak.

Głównym celem działań podejmowanych przez koło jest oprawa artystyczna imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz uczestnictwo w konkursach artystyczno-literackich, przede wszystkim w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów, w którym od lat osiągamy sukcesy i zdobywamy laury.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Cele edukacyjne:

1.   Rozwijanie zainteresowań humanistycznych  i medialnych uczniów z uwzględnieniem przygotowania do matury ustnej oraz poszukiwania pracy na rynkach europejskich.
2.    Doskonalenie umiejętności redagowania pisemnych i ustnych form wypowiedzi.
3.    Kształcenie kultury żywego słowa, umiejętności artystycznych, wokalnych i scenograficznych..
4.Umiejętność autoprezentacji, sztuka komunikacji interpersonalnej- jak mówić, aby słuchano, jak słuchać, aby mówiono…
5.    Rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych.
6.    Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji utworu literackiego.
7.    Edukacja kulturalna ( film, telewizja, teatr).
8.    Warsztaty teatralno-happeningowe.
9.    Realizacja ścieżki edukacyjnej- czytelniczo-medialnej.
10.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej- kształcenie korzystania z technologii informacyjnej- edytor tekstu, html,warsztat dziennikarza-praktyka.

11.Sztuka retoryki i komunikacji językowej.
12. Etyka mediów- czym jest netykieta?

Odsłony: 1002

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły